Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego, dostępnego pod adresem www.modsy.pl
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2. Definicje

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.modsy.pl, zawierająca linki afiliacyjne do zewnętrznych sklepów.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 3. Sklep – zewnętrzny sklep internetowy, do którego prowadzą linki afiliacyjne na Stronie.

§ 3. Linki afiliacyjne

 1. Linki afiliacyjne umieszczone na Stronie prowadzą do zewnętrznych sklepów, za pośrednictwem których Użytkownik może dokonywać zakupów.
 2. Użytkownik rozumie i akceptuje, że korzystając z linków afiliacyjnych i dokonując zakupów w zewnętrznych sklepach, może generować prowizje dla Serwisu.

§ 4. Odpowiedzialność

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, dostępność, ceny ani inne aspekty produktów oferowanych przez zewnętrzne sklepy.
 2. Użytkownik korzysta z linków afiliacyjnych i zewnętrznych sklepów na własne ryzyko.

§ 5. Prowizje afiliacyjne

 1. Serwis może otrzymywać prowizje od zewnętrznych sklepów za zakupy dokonane przez Użytkowników za pośrednictwem linków afiliacyjnych.
 2. Wysokość prowizji, warunki i terminy wypłat mogą być określone przez zewnętrzne sklepy.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na Stronie.

§ 7. Zmiany regulaminu

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na Stronie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego zapoznawania się z treścią regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2023 i obowiązuje do czasu jego zmiany lub odwołania.
 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, spory podlegają właściwości sądów właściwych dla siedziby Serwisu.